අප අමතන්න

ඌව පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
ආර්.එච්.ගුණවර්ධන මාවත
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 2230 787
ෆැක්ස් : +94 (0)55 2230 787
විද්‍යුත් තැපෑල : ssduvapro@yahoo.com


 

  නිලධාරියාගේ නම

තනතුර

වගකීම් ක්ෂේත්‍රය

දුරකතන අංකය

බී.එම්.කේ.ජී. බණ්ඩාර මයා

සමාජ සේවා අධ්‍යක්ෂ

ආයතන ප්‍රධානි

0554934950

කේ.ආර්.ගජනායක මිය

පරිපාලන නිලධාරි

පරිපාලන කටයුතු

0554934951

එම්.එම්.පී.කේ.මනතුංග මයා

මූලස්ථාන සමාජ සේවා නිලධාරි

කාර්යාලය සහ ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු

 0554934952

ඩබ්.එම්.ජී.විජේකෝන් මයා

මොණරාගල දිස්ත්‍රික් සමාජ සේවා නිලධාරි

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරි අධීක්ෂණය

 0554934903

ඒ.එම්.එන්. විජයසේකර

මිය

ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර

ආයතනික කටයුතු

0554934904

ජේ.එම්.ඒ.කේ ජයසේකර මයා

මුදල් සහකාර

ගෙවීම් කටයුතු

0554934905

Contact us

8 + 9 =