දෙපාර්තමේන්තු නියමුවන්


Office Staff

Picture Name Position Department Phone Number
Female එන්.එල්.එස්.පියුම්ලා මිය සමාජ සේවා අධ්‍යක්ෂ ඌව පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව 0554934950
Male එස්.එල්.ඒ.අනුර සුභසිංහ මයා පරිපාලන නිලධාරි ඌව පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව 0554934951
Female එස්.ඒ. අචිරා පිරීස් මිය ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර ඌව පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව 0554934904
Female කේ.වී.ඉනෝකා නයනකාන්ති මිය මුදල් සහකාර ඌව පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව 0554934905
Male එම්.එම්.පී.කේ.මනතුංග මයා බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සමාජ සේවා නිලධාරී ඌව පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව 071-8009969
Male ඩබ්.එම්.ජී.විජේකෝන් මයා මොණරාගල දිස්ත්‍රික් සමාජ සේවා නිලධාරී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මොණරාගල 071-8430228